Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola

Základní škola

Z historie školy

  • Tradice školy v Dolních Habarticích se datuje od roku 1888.
  • Škola má právní subjektivitu od 1. ledna 2003

Zápis do 1. třídy a zákonné normy

1. Věk dítěte

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku (viz § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

2. Práva a povinnosti rodičů

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30 dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

(viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

3. Odklad povinně školní docházky

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží začátek povinné školní docházky na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte. K žádosti musí být doložena dvě doporučující posouzení:

  1. posouzení příslušného školského poradenského zařízení
  2. posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě také dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, a to zejména v situacích, kdy k odložení začátku povinné školní docházky dojde z důvodu celkové tělesné nezralosti, častého onemocnění apod. V případě, že je dítě v lékařské péči z důvodu jiných zdravotních obtíží, je třeba trvat na tom, že takové posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje, tedy např. alergolog, neurolog, kardiolog apod. Ředitel rozhodne o odložení začátku povinné školní docházky v případě, že obdrží obě doporučení k odkladu.

4. Rozhodování ředitele školy

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36 (viz § 46 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Základní informace

Charakteristika školy

Ve škole se vzdělává 27 žáků v základní škole a 32 dětí v mateřské škole, která je její součástí. Do základní školy docházejí žáci i z okolních obcí (Horní Habartice, Malá Veleň, Malá Bukovina, Benešov nad Ploučnicí, Markvartice, Česká Kamenice).

Naše škola nabízí žákům klidné, přátelské, přehledné a téměř rodinné prostředí. Nižší počet žáků ve třídách umožňuje respektování individuálních možností a potřeb každého žáka. Učitel se tedy může věnovat více jednotlivým žákům a ti mají více příležitostí se projevit a zažít pocit úspěchu.

Počet tříd ZŠ: 2
Počet učitelů ZŠ: 3

Počet sistentů ZŠ: 2
Vzdělávací program:  Základní škola "Veselá škola"

Výuka a proces vzdělávání

Snažíme se zařazovat způsoby výuky, které nejsou pouhým předáváním hotových poznatků, ale vycházejí z aktivní práce žáků ve skupinách a z propojení poznání různých předmětů. Zařazujeme aktivity nevyžadující sezení v lavici (skupinová práce, práce ve dvojicích, komunitní kruh, relaxační činnosti). Jsme vybaveni didaktickou i výpočetní technikou a jsme napojeni na internet.

Děti jsou podporovány v dovednostech důležitých pro potřeby dalšího vzdělávání – dovednost učit se, být tvořivý a umět řešit problémy, umět účinně komunikovat s lidmi i technikou, umět spolupracovat, respektovat práva svá i práva jiných, být tolerantní k jiným, mít vztah k přírodě i kultuře a chránit je, umět pečovat o své zdraví a bezpečí, poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti. Výsledkem naší práce je velká úspěšnost v přechodu žáků na víceleté gymnázium v České Kamenici.

Kulturní akce, projekty a soutěže pro děti

Naše škola žije bohatým kulturním životem. Již řadu let fungují zájmové kroužky:

  • Výpočetní technika, Všeználek, Logopedie, doučování.

Každoročně realizujeme spoustu kulturních akcí, oslav a soutěží pro děti:

  • Vánoční besídka, Besídka pro seniory, Mikuláš ve škole,Recitační soutěž,Pěvecká soutěž Maškarní ples pro děti, Pálení čarodějnic, Dětský den, Vítání občánků, Tři Králové, Recitační pásmo u pomníku padlých, Zahradní slavnosti, Masopust. Školní akademie.

Škola se dále zapojuje do různých celostátních soutěží a projektů:

  • Zdravé zuby, Bezpečnou cestou – Besip, Dětství bez úrazu, Ekologický projekt – sběr pet lahví a papíru, Mlékonto a Cipísek - zdravý životní styl.

Organizujeme množství vlastivědných a přírodovědných výletů:

  • Zřícenina hradu Ostrý, středověká vesnička Botanicus, Zoo Děčín, ekologická farma Střevlík, Rajské ostrovy Děčín aj. Dále zveme divadelní spolky přímo k nám do školy a organizujeme divadelní představení.

Uvítáme jakoukoli podporu z řad občanů, ať už se bude jednat o finanční dar pro školu, zahájení dalšího zájmového kroužku nebo návrh na zorganizování besedy s žáky o Vaší zajímavé profesi či koníčku.